Cap a la municipalització dels serveis públics

municipalització

En el proper Ple del dia 7 de març presentarem una moció en defensa de la municipalització dels serveis públics que presta l’Ajuntament. Durant la campanya electoral ja vam expressar que la millora dels serveis bàsics del poble seria un dels eixos de la nostra intervenció política. La recuperació de la seva gestió pública n’és un primer pas.

La lògica empresarial de la gestió de les polítiques públiques ha generat una progressiva externalització dels serveis que presten les administracions. L’argument principal que s’ha fet servir en les últimes dècades per justificar aquest línia d’actuació ha estat la suposada major eficiència i eficàcia de l’empresa privada en comparació amb el sector públic. Un dogma de fe que no es basa en cap tipus d’evidència contrastada i que ha servit sovint per privatitzar serveis públic i convertir en negoci la cobertura de les necessitats bàsiques de la ciutadania.

Per posar-ne només un exemple, la prestació externa de serveis públics per part d’empreses privades comporta en molts casos un augment del 26% del seu cost, corresponent al 21% d’IVA (que no s’hauria d’abonar en cas de prestar-se directament des de l’administració) i al 5% mínim de benefici empresarial. Al capdavall, un 26% que no repercuteix en la qualitat dels serveis, com sí que hi podria repercutir en el cas que es gestionessin directament.

La moció planteja suspendre les pròrrogues automàtiques dels contractes de serveis externalitzats i la celebració prèvia de consultes populars quan els contractes superin determinats imports. També es recull, entre d’altres, la necessitat d’elaborar informes en què s’avaluï el grau de compliment dels plecs de clàusules, el cost comparatiu amb el que hagués costat la gestió pública o la viabilitat de la seva municipalització.

 

*Aquí podeu consultar el text íntegre de la moció.

La prestació externa de serveis públics per part d’empreses privades comporta en molts casos un augment del 26% del seu cost