Calafell no tindrà DUSI

Aquest dilluns es va fer pública la resolució de les subvencions DUSI. Tot i que l’Ajuntament encara no se n’ha fer ressò, Calafell n’ha quedat exclòs i no podrà optar als 4,5 milions d’euros que sol·licitava.

El mes de gener d’enguany el Ple aprovava el projecte del govern per a optar a les estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (DUSI), una línia de subvencions provinents de fons europeus. Aquest dilluns s’han conegut els beneficiaris. Finalment, Calafell no ha estat seleccionat.

En primer lloc, volem expressar la nostra insatisfacció al respecte. En un context de fortes retallades en la despesa pública, aquesta subvenció representava una oportunitat d’injecció directa de recursos. El projecte preveia intervencions molt importants al casc antic del municipi per tal de dotar-lo d’equipaments. Per posar-ne només alguns exemples, es contemplava la conversió de l’antic edifici del Sindicat en una biblioteca o la rehabilitació i adequació de la Masia de Cal Rion com a dependència municipal i centre cultural.

 

Suspesos

Dels 264 projectes que es van presentar, tant sols un terç han obtingut finalment la subvenció (vegeu quadre a la capçalera). Això no és d’estranyar atès que existien fons per valor de 730 milions d’euros, però es van presentar sol·licituds per valor de 3.700 milions.

Amb tot, no podem deixar d’assenyalar la mala puntuació que ha obtingut Calafell. De totes les sol·licituds que han estat rebutjades, la immensa majoria (gairebé un 70%) han complert els requisits mínims; senzillament no han obtingut tanta puntuació com les finalment seleccionades. Hi ha un petit grup de prop d’un 21% del total de sol·licituds, però, que ha quedat exclòs per dos altres motius: o bé perquè no complien algun requisit per a l’atorgament, o bé perquè no han obtingut la puntuació mínima que exigia la convocatòria. Calafell es troba en aquest segon grup. No hem passat la nota de tall.

Entenem que hi haurà d’haver alguna reflexió sobre què no s’ha fet bé. Obtenir la subvenció no era fàcil, hi havia molta competència i molts dels que han “aprovat” no han acabat sent-ne beneficiaris. Ara bé, no arribar a l’aprovat és una altra cosa.

 

La participació de l’oposició, un valor

Tot i que encara no disposem d’informació sobre els criteris concrets que han motivat la denegació, sí que voldríem fer alguna puntualització. La CUP vam donar suport a aquesta sol·licitud perquè enteníem que era una oportunitat que Calafell no podia deixar perdre. Això no obstant, ja en aquell ple de gener vam advertir que les coses no s’havien fet bé. Els partits de l’oposició vam ser coneixedors del projecte tres dies abans de la seva aprovació, sense cap marge de maniobra per a poder fer aportacions i introduir millores. Sempre hem defensat que aquest tipus d’actuacions, estratègiques per al municipi i de certa envergadura, han de comptar amb consensos amplis. Aquest no va ser el cas.

Possiblement, si a l’oposició se’ns hagués cridat a participar en el seu disseny, alguns aspectes s’haurien pogut millorar i acabar de perfilar. Sense ànim d’entrar en detall, en aquell ple d’aprovació ja vam advertir que algunes de les intervencions que es projectaven estaven definides de forma molt vaga i imprecisa i que d’altres, com per exemple el projecte d’instal·lació d’un ascensor al Castell, contravenien directament informes de la Generalitat quant a la protecció visual del monument.

 

I ara què?

El més important, però, és com s’enfoca el futur en dos sentits. Per una banda, com es finançaran les inversions que preveia el projecte? Un 50% dels fons se suposava que procedirien d’aquesta subvenció. Ara ens trobem en un escenari en què una part dels diners de moment no hi és. Caldrà parlar clar i decidir si es renuncia a algunes d’aquestes intervencions, tan necessàries per al nucli antic, o bé se cerquen altres fonts de finançament. Nosaltres som partidaris de la primera opció. El nucli antic necessita una empenta decidida en forma d’inversió en infraestructures, equipaments i polítiques socials. I si es decideix tirar-ho endavant, possiblement una part important dels diners haurà de sortir dels propis recursos municipals. Això voldrà dir renunciar a populismes fiscals i afrontar la necessitat de generar més ingressos mitjançant una política d’impostos i taxes progressiva.

Per altra banda, es probable que els fons DUSI tinguin una segona convocatòria (si bé per un import menor), o fins i tot que aparegui la possibilitat d’altres subvencions, tot i que hem de ser realistes i assumir que en cas d’existir, les oportunitats seran poques i per imports probablement menors als que s’optava ara. Si és així, però, exigim al govern que aquest cop compti amb l’oposició. Perquè quan participem tots el resultat és millor i les possibilitats d’èxit majors.

 

 

El projecte preveia intervencions molt importants al casc antic del municipi per tal de dotar-lo d’equipaments

 

 

 

 

 

 

 

 

No hem passat la nota de tall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si a l’oposició se’ns hagués cridat a participar en el seu disseny, alguns aspectes s’haurien pogut millorar

 

 

 

 

 

 

El nucli antic necessita una empenta decidida en forma d’inversió en infraestructures, equipaments i polítiques socials